Shanghai Expo

SHANGHAI  |  CHINA
2001  |  HOTEL
50,000 SM