Hyatt Roissy

PARIS I FRANCE

1992 I HOTEL

28,000 SM